Condicions i contractació de serveis

Per millorar els nostres serveis, us facilitem la informació necessària per al correcte funcionament del centre.


CLASSES EN GRUP

Es pagaran al principi de cada mes. En el cas de faltar a alguna classe, aquesta classe es cobrarà igualment. De totes maneres, si durant un temps es preveu que no es podrà assistir a classe, preguem que se'ns comuniqui per mantenir la vostra plaça. Les classes perdudes dels/des alumnes de les classes en grup, sigui per ser un dia festiu o per voluntat pròpia, no es podran recuperar. Si es volen deixar definitivament les classes, és necessari comunicar-ho abans del dia 25 del mes corresponent, per fer efectiva la baixa; en cas contrari, es continuarà cobrant la quota mensual del mes següent.


CLASSES INDIVIDUALS I INDIPACKS

S'abonaràn al principi de cada mes o a l'inici de l'Indipack. En cas de no poder assistir a una classe, preguem que es comuniqui tan aviat com sigui possible per avisar el/la professor/a. Les classes particulars només es podran cancel·lar o canviar amb 24 hores d'antelació. Si la cancel·lació es produeix més tard, es cobrarà la classe. Una classe cancel·lada es podrà reprogramar dins del mateix mes, sempre que s'hagi avisat amb antelació.


CLASSES SEMI-INDIVIDUALS

Es pagaran a final de mes. En cas de no poder assistir a una classe, preguem que es comuniqui tan aviat com sigui possible. Només es descomptarà si tots els/des alumnes cancel·len la classe amb 24 hores d'antelació, si només ve un/a o dos alumnes, tots pagaran la classe normal, no es podrà descomptar l'import a qui no ha assistit aquell dia.


TUTORIES

Només és possible beneficiar-se de les tutories gratuïtes si l'assistència a classe està per sobre del 80%.


PUNTUALITAT

Pel bon funcionament de les classes, preguem puntualitat. El/la professor/a només té l'obligació d'esperar els alumnes durant els primers 20 minuts.


LIQUIDACIÓ

Tots els preus del curs són anuals, en cas de baixa és necessari avisar amb un mínim d'un mes d'antelació. En cas de no rebre notificació de baixa, es generarà el rebut. No es reemborsarà cap quantitat ja abonada.