Què ofereix Up! Idiomes?

Oferim classes de:


classes en linia i a distància d'idiomes

Up! Idiomes ofereix cursos per a preparar exàmens d'acreditació lingüística:

Anglès: Cursos de preparació IELTS, TOEFL i totes les certificacions de Cambridge: PET, FCE, CAE i CPE.

Centre de preparació de Cambridge English

Per obtenir la puntuació màxima possible, el teu professor/a t'ensenyarà diferents mètodes a l'hora d'enfrontar totes les categories de l'examen. A classe disposaràs de molt de temps per practicar la part oral; posem especial atenció en l'expressió oral ja que és la més difícil de practicar pel teu compte. Recomanem llegir molt i veure vídeos en anglès. En relació a la resta de categories de l'examen, el/la docent t'indicarà les tasques escrites a realitzar com a deures. També tindràs accés a una col·lecció exclusiva de material online per treballar les quatre habilitats: expressió escrita, expressió oral, comprensió auditiva i comprensió lectora. Accés a la universitat: ¿IELTS, TOEFL o Cambridge? Tant l'IELTS com el TOEFL són vàlids per sol·licitar l'admissió a universitats d'arreu del món, però primer hauries de consultar-ho amb el centre on vols enviar la teva sol·licitud. Ambdós exàmens estan dissenyats per examinar les competències lingüístiques en anglès de potencials estudiants.

Encara que els certificats CAE (Certificate of Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English) de Cambridge són exàmens d'anglès general, cada vegada són més reconeguts com a requisit per l'accés al món universitari; certifiquen el teu nivell sense concentrar-se en l'ús del llenguatge i les situacions específiques de la vida universitària.

Anglès per a Empreses Classes a Girona. Classes per Google Hangouts, Zoom, Skype, Google Classroom (aula virtual). El nostre objectiu és oferir classes a les empreses que resultin motivadores per als participants i al mateix temps estructurades, perquè els estudiants arribin als coneixements del nivell corresponent i perquè el seu progrés sigui fàcilment mesurable.

La nostra metodologia es sustenta en: Professorat excel·lent; Continguts de qualitat; i Sistema d'avaluació transparent.


Francès: 

Cursos de preparació DELF Prim, DELF Junior, DELF escolar, DELF per a tots els públics, DALF, DELF Pro.


preparació d'exàmens de francès a Girona

El DELF (Diplôme d’études en langue française) i el DALF (Diplôme approfondi de langue française) són els diplomes oficials internacionals de llengua francesa expedits pel Ministeri d'Educació Nacional de França i gestionats, a nivell mundial, per France Éducation international situat a Sèvres, a prop de París.

El DELF i el DALF consten de 6 diplomes independents, harmonitzats amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). Totes les proves són elaborades seguint l'enfocament a l'acció definit pel MCERL i avaluen el domini de quatre destreses lingüístiques.

Aquests diplomes són internacionalment reconeguts i permeten valorar les competències en francès, tant a nivell acadèmic com professional, de les persones que no tinguin la nacionalitat francesa i que desitgin un reconeixement oficial del seu nivell de francès. Les certificacions DELF DALF s'ofereixen en més de 1000 centres d'examen oficials al món, distribuïts entre 173 països.

Permeten completar un currículum ja que aquestes certificacions són cada vegada més conegudes i reconegudes per les administracions, les empreses i les institucions educatives.

Els diplomes DELF-DALF són reconeguts per la CRUE, Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles.

Certificar el nivell B1 permet validar el títol universitari de Grau en la majoria de les Comunitats Autònomes.

El nivell B2 és requisit mínim per obtenir una beca Erasmus.

El DELF B2 o el DALF constitueixen un accés directe a les universitats franceses i a un nombre cada vegada més gran d'universitats europees i francòfones. Ser titular del DELF B2 exonera de realitzar els tests lingüístics d'accés a les universitats franceses, en el marc de la demande d’admission préalable (DAP), sol·licitud de preadmissió en un establiment d'Ensenyament Superior francès.

Els DELF tenen una validesa permanent.

Són diplomes independents: un candidat pot presentar-se directament al diploma que correspongui al seu nivell de francès.

Totes les versions del DELF (per a tots els públics, junior, escolar, per a primària, opció professional) tenen la mateixa validesa i els mateixos avantatges.

Per aprovar, es demana aconseguir el 50% dels punts. Una nota més alta en una de les destreses podrà compensar una nota més baixa en una altra destresa. Encara que, una nota inferior a 5/25 en una de les destreses és eliminatòria.

Web oficial de Delf Dalf.


Castellà

Els diplomes d'espanyol DELE són títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de la llengua espanyola, que atorga l'Institut Cervantes en nom del Ministeri d'Educació i Formació Professional d'Espanya. L'Institut Cervantes té encomanada la direcció acadèmica, administrativa i econòmica dels diplomes DELE, d'acord amb el que està establert als Reials Decrets 1137/2002 de 31 d'octubre, RD 264/2008 de 22 de febrer i RD 1004/2015 de 6 de novembre. Els exàmens DELE estan dissenyats seguint les directrius del Marc comú europeu de referència (MCER) i el Manual per relacionar exàmens al MCER, ambdues obres del Consell d'Europa. El repertori de continguts lingüístics que poden ser inclosos en els exàmens DELE es recull en el document Pla curricular de l'Institut Cervantes. Nivells de Referència per a l'Espanyol (NRE), desenvolupat per l'Institut Cervantes a partir dels descriptors del MCER.

Exàmens Institut Cervantes

Els Diplomes DELE cobreixen tots els nivells del MCER: 

Diploma d'espanyol nivell A1. 

Diploma d'espanyol nivell A2. 

Diploma d'espanyol nivell B1. 

Diploma d'espanyol nivell B2. 

Diploma d'espanyol nivell C1. 

Diploma d'espanyol nivell C2.

A qui s'adrecen els DELE Candidats DELE: L'Institut Cervantes admet sol·licituds per als exàmens DELE generals, de totes aquelles persones que abonin els corresponents drets d'inscripció, amb independència de la seva nacionalitat o origen. Els exàmens DELE generals estan dirigits a públic alfabetitzat de totes les edats, encara que estan orientats per a públic adult a partir de 16 anys. Els pares, tutors o representants legals hauran d'inscriure els menors d'edat o persones sense capacitat legal per actuar. Condicions especials: L'Institut Cervantes pot facilitar l'accés a les proves d'examen DELE en condicions especials a aquells candidats que presenten algun dels tipus de discapacitat, dificultat o impediment contemplats en la seva normativa: Candidats que presenten algun dels tipus de discapacitat (transitòria o permanent) indicats a continuació: Candidats amb capacitat visual reduïda, parcial o total. Candidats amb capacitat auditiva reduïda, parcial o total. Candidats amb mobilitat reduïda. Candidats que no saben llegir ni escriure i que requereixen la certificació pel procés d'obtenció de la nacionalitat espanyola. Candidats amb certes dificultats d'aprenentatge (dislèxia o disgràfia). Candidats que resideixin en centres religiosos de clausura, estiguin ingressats en centres sanitaris per un període superior a 2 mesos o candidats confinats en centres penitenciaris.

El procediment per accedir a mesures especials d'administració de proves DELE és el següent: El candidat envia al centre d'examen on s'ha inscrit el formulari de sol·licitud amb les mesures que sol·licita, juntament amb els documents justificatius, en un termini màxim de 48 hores des del moment de la inscripció. El centre d'examen ha d'analitzar si pot atendre les mesures sol·licitades i, a continuació, tramitar la sol·licitud, a través de la plataforma SICIC. L'Institut Cervantes valora les mesures sol·licitades i comunica al centre d'examen l'aprovació o denegació de les mateixes. El centre d'examen ha de comunicar al candidat la decisió presa. Per a més informació, s'ofereixen els següents documents al peu de pàgina. Exempcions i dispensas per al DELE per a persones d'origen sefardí sol·licitants de la nacionalitat espanyola: Segons la Resolució del Director General dels Registres i del Notariat, amb data de 22 de maig de 2017, els sol·licitants a la nacionalitat espanyola d'origen sefardí de més de 70 anys d'edat estan dispensats de fer les proves per a l'obtenció del diploma d'espanyol DELE i de la prova de Coneixements Constitucionals i Socioculturals d'Espanya (CCSE), donades les dificultats d'aprenentatge inherents a l'edat. Aquesta resolució és única i exclusivament aplicable a candidats d'origen sefardí.

IDIOMA ALEMANY:

 Ofertes per a estudiants i professors d'alemany. 

Cursos d'alemany a Espanya 

Cursos d'alemany a Alemanya

EXÀMENS D'ALEMANY Exàmens d'alemany a Girona

ENSENYAR ALEMANY Assessorament i servei Formació contínua Conceptes i materials 


cursos d'alemany a Girona

Alemany

Resum dels Certificats Goethe-Zertifikat:

1. GOETHE-ZERTIFIKAT A1

2. GOETHE-ZERTIFIKAT A2

3. GOETHE-ZERTIFIKAT B1

4. GOETHE-ZERTIFIKAT B2

5. GOETHE-ZERTIFIKAT C1

6. GOETHE-ZERTIFIKAT C2 (Großes Deutsches Sprachdiplom - GDS)

Cada un d'aquests certificats és reconegut internacionalment i s'aligna amb els nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER). Depenent del certificat, els candidats poden demostrar des d'habilitats bàsiques fins a un domini complet de l'idioma alemany.